Allt handlar om målgruppen

Vi bygger en organisation där varje del ska ha kompetens som är inriktad på att arbeta med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Grunden i detta är utvalda erfarna familjehem.

Familjehemmen i sin tur behöver stöd av konsulenter som ger handledning och stöd utifrån en förståelse för de olika utmaningar som följer med problematiken. Det handlar i stor utsträckning om de särskilda krav som ofta ställs på kommunikation och bemötande och det handlar om ett samarbete på empatisk grund.

Insikten har dessutom tillgång till specialister som dels kan stötta konsulenterna, dels kan handleda familjehemmen direkt

Läs mer om konsulenterna

Vi har bara konsulenter som har relevant högskoleutbildning. Vi arbetar för att alla konsulenter ska ha en handledarutbildning och om de inte har det vid anställning ska den vara inledd senast 12 månader efter anställning.

Våra konsulenter får utbildning av vår behandlingsansvariga psykolog Benedicte Good. Vi lägger tonvikt vid att denna utbildning och annan vidareutbildning som vi ger våra konsulenter att den ska öka förutsättningarna att ge familjerna konkret och handfast handledning i bemötande av barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Flera av våra konsulenter har personlig erfarenhet av funktionsvariationerna.

Läs mer om specialisterna

Specialisterna i Insiktens familjehemsverksamhet ska säkerställa att vi i vår handledning av familjehemmen alltid har den kompetens och resurs som krävs för att bemöta barn och unga med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Insiktens behandlingsansvariga psykolog, Benedicte Good, har lång klinisk erfarenhet och gör strukturerade riskbedömningar och utredningar. I den rollen handleder Benedicte våra konsulenter regelbundet och finns även tillgänglig för direkt handledning av familjehemmen.

Vi vänder oss regelbundet till ledande specialister på området för att hålla oss ajour med utvecklingen och för att ständigt vässa vår behandlingskompetens.

Insiktens har även knutit till sig psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut vilket innebär att för uppdragsgivare som så önskar kan vi utföra behandlingsuppdrag.

Läs mer om matchning

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra erfarna familjer kan vi ofta hitta flera alternativ som passar.

Vi menar att matchningen är nyckeln till en lyckad placering. Den måste vara grundlig och vi tar alltid ställning till om vi verkligen kan göra en bra insats för barnet.

En bra matchning får vi genom att göra en ordentlig undersökning av vad barnet behöver, att vi stämmer av det mot vad familjen kan och att konsulenten tar fram en färdig plan för hur den ska coacha och handleda i det som kommer att bli en utmaning. I denna matchning tar vi ofta hjälp av den specialistkompetens som vi har tillgång till i Insikten.