Att få en placering är att ta emot en ny familjemedlem

Det barn eller ungdom som kommer till er ska delta i familjelivet fullt ut. Det innebär att vara med vid frukostbordet, att gå i skolan, att hänga i soffan, att gå på träningen och göra allt sånt som man gör i en familj. Så skapar ni en trygg tid hos er.

Den unge behöver också omsorg, stöd och behandling. Från socialtjänsten kommer ett uppdrag som vi tillsammans ska utföra. Självklart ligger här en utmaning och en osäkerhet i vad det kommer att innebära. Genom att vi specialiserat oss på ett tydligt område kan vi ge er bästa möjliga stöd och handledning.

Läs mer om förfrågan

På socialtjänsten har en ungdoms situation utretts enligt BBIC och beslut fattas om att söka plats i ett familjehem. Situationen kan ha uppstått akut lika gärna som vara ett resultat av att tidigare insatser inte varit tillräckliga. Nu inleds sökandet efter ett lämpligt familjehem som på bästa sätt kan ge ungdomen den vård som ska föra framåt.

Läs mer om matchning

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra erfarna familjer kan vi ofta hitta några alternativ som passar.

Vi kan också finna lösningar för ett bra och snabbt mottagande i en hastigt uppkommen situation där kunskapen om ungdomen och dennes behov ännu inte är komplett.

Redan här inleder vi arbetet med utskrivningsplanen och vårt mål är alltid att den i största möjliga mån ska vara klar inför en placering.

Läs mer om mottagande

Under den första tiden hos oss familjen ligger fokus på att vi ungdomens omedelbara behov vad gäller att välkomna honom till boendet, se till skolgång och eventuell praktik, hitta fritidssysselsättning, säkerställa att eventuella behov vad gäller hälsa och tandvård hanteras samt att se till att en kontaktperson utses.

Vi kompletterar tidigare kunskap med en utvidgad bedömning och upprättar en genomförandeplan med uppdragets mål i sikte. Grunden är lagd för ett strukturerat behandlingsarbete.

Läs mer om handledning, stöd och utbildning

Genom att bryta ner genomförandeplanen i månadsvisa planeringar med tydliga delmål får behandlingspersonalen ett tydligt stöd för sitt arbete. Ungdomen får också en tydlighet som ger utrymme för en meningsfull delaktighet.

I slutet av månaden gör vi en avstämning med fokus på de insatser vi gjort, de resultat som uppnåtts, en analys av det som hänt och en ny plan för nästa månad. Alla berörda ges en inblick i hur arbetet framskrider.

Utskrivningsplanen blir en återkommande avstämningspunkt för att tidigt identifiera hinder och vidta åtgärder för att planen ska hållas.

Läs mer om avslutning

När tiden närmar sig en utskrivning fokuserar vi på att säkerställa att uppnådda behandlingsresultat tas tillvara.

En planerad utskrivning innebär att det blir möjlighet att säkerställa en god överlämning, att förbereda för ett eventuellt skolbyte, att se till att nya fritidsintressen tas tillvara att pågående hälso- och sjukvårdsinsatser kan fortsätta utan avbrott och framför allt att ungdomen kan förberedas för den förändring som står för dörren.

Utskrivningsbeslutet innebär slutet på vår insats, men början på resten av ungdomens liv

Läs mer om resultat

En ungdom som lämnar Insikten ska ha en ökad förmåga till samspel med sig i bagaget. Oavsett vilken problematik som låg bakom placeringen så ska ungdomen bättre kunna hantera starka affekter, möten med nya människor, obekanta situationer liksom livet i vardagen